Milieucentrum Amsterdam (MCA) is de koepelorganisatie van de Amsterdamse natuur-, milieu- en bewonersgroepen. Daarnaast is het Milieucentrum actief als tegenspeler en gesprekspartner (‘counterpart’) van de gemeente Amsterdam.

MCA-werkvelden:

Milieu
Ruimte
Mobiliteit
Stadsnatuur

Het Milieucentrum heeft twee hoofdtaken: ondersteuning van de lidorganisaties en beïnvloeding van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. Milieucentrum Amsterdam werkt aan een leefbare stad. Werkterreinen zijn verkeer en vervoer, stadsnatuur en stadsecologie, ruimtelijke ordening en milieu.

Milieucentrum Amsterdam als koepelorganisatie
Momenteel zijn ongeveer 70 actieve natuur-, milieu- en bewonersgroepen aangesloten bij Milieucentrum Amsterdam (MCA). Samen met deze groepen werkt het Milieucentrum aan een leefbare stad. Met lezingen, debatten en cursussen bouwt MCA aan draagvlak voor de natuur- en milieubelangen in Amsterdam.

Het Milieucentrum ondersteunt overlegstructuren tussen de verschillende groepen. Het Parkenoverleg -voor groengroepen- is daar een voorbeeld van. Het Milieucentrum maakt deel uit van de Adviesraad Natuur- en Milieu- Educatie (Adviesraad NME) die groepen adviseert over subsidieaanvragen die zij bij de gemeente willen indienen.

Milieucentrum Amsterdam als counterpart van de gemeente Amsterdam
Beïnvloeding van het gemeentelijk beleid is de tweede hoofdtaak van het Milieucentrum. Behalve het milieubeleid dat de gemeente voert, houdt MCA ook de grote stedelijke ontwikkelingen in de gaten.

Milieucentrum Amsterdam laat van zich horen via inspraak en lobby, maar ook door deelname aan adviesstructuren waaronder de Adviescommissie Milieuhygiëne en de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling.

Koepelorganisatie en counterpart
De rollen van koepelorganisatie en counterpart sluiten op elkaar aan. Het Milieucentrum wordt geïnformeerd door de aangesloten groepen over actuele onderwerpen op milieugebied. Van die informatie maakt MCA gebruik bij de uitoefening van de rol van counterpart. Omgekeerd is MCA de groepen van dienst met de informatie die wordt verkregen door het veelvuldige contact met gemeentelijke instanties.

Milieucentrum Amsterdam werkt steeds aan een eigen, grootstedelijke visie op actuele kwesties. Op die manier tilt het Milieucentrum de lokale problematiek van de aangesloten groepen naar een stedelijk niveau.